Ook in onze kennisbank komt u van alles te weten

Verjaring

Ben ik eigenaar van de grond geworden door verjaring? Door: mr. Lotte van de Wetering , 18 feb 14 Veel gemeenten zijn druk met het terugvorderen van grond die in de loop der jaren door burgers in gebruik is genomen. Dit gebeurt veelal onder de noemer Snippergroen. De stroken grond zullen teruggevorderd worden of er wordt een aanbod voor verkoop of verhuur van de grond gedaan. In veel gevallen zal de gemeente de grond inderdaad terug kunnen vorderen. Maar er zullen ook meerdere gevallen zijn waarin er sprake is van verjaring en waarin burgers dus inmiddels de eigendom van de grond hebben verkregen. Maar wanneer is er nu sprake van verjaring? Alleen verjaring als u de grond bezit Voor

overdrachtsbelasting 2% of 6% bij kantoor naar woning.

De overdrachtsbelasting kent twee verschillende tarieven: een tarief van 2% voor woningen en een tarief van 6% voor niet-woningen. Welk tarief geldt er dan bij de transformatie van kantoren naar woningen? Waar moet u op letten? Wanneer is er sprake van een woning? Bestemming bij bouw. Uit de rechtspraak blijkt dat het doel waarmee het pand is gebouwd, van belang is voor de vraag of er sprake is van een woning of van een kantoor. Zo zal een pand met een woonbestemming in beginsel als woning kwalificeren. Een pand met een bedrijfsbestemming zal niet als woning kunnen worden aangemerkt, zodat daarop het 6% overdrachtsbelastingtarief van toepassing is. Ingrijpende verbouwingen? Het kan zijn dat

Koop breekt geen huur, maar welke afspraken gaan over?

Bij de koop van een verhuurd pand is de nieuwe eigenaar gebonden aan de afspraken uit het huurcontract. Niet alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten gaan echter over. Waar zijn de aandachtspunten bij de huurovereenkomst? Koop breekt geen huur Dwingend recht. De koper van een verhuurd pand is verplicht de bestaande huurovereenkomst te eerbiedigen ( art. 7:226 BW ). Als nieuwe eigenaar treedt de koper van rechtswege in de plaats van de verhuurder. Dit is dwingend recht voor de verhuur van alle gebouwde onroerende zaken. Van de regel ‘koop breekt geen huur’ kan in de koopovereenkomst niet worden afgeweken, ongeacht of het om een woning of een bedrijfspand gaat. Tijdstip huurovereenkomst

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit vastgoed BV

Sinds enige tijd is het duidelijk dat men ook voor vastgoed-BV’s aanspraak kan maken op de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Hierdoor is er bij de schenking of vererving van de aandelen in een vastgoed-BV aanzienlijk minder belasting verschuldigd. Toepassing van de BOF zorgt er namelijk voor dat ondernemingsvermogen tot een bedrag van € 1.063.479,- volledig wordt vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Er moet dan dus wel sprake zijn van een materiële onderneming. Materiële onderneming? Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, 25.08.2017 (GHDHA:2017:2425) , blijkt dat er bij een beperkte urenbesteding, een normaal re

Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde, vanaf wanneer?

Het algemene beeld is dat u alleen bezwaar kunt maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Sinds 1 oktober 2015 kunt u echter ook vragen om de WOZ-waarde te verhogen. Wie kan er bezwaar maken? Tenaamstelling WOZ-beschikking. Een bezwaar is rechtsgeldig als dit is ingediend door degene op wiens naam het aanslagbiljet OZB dan wel de WOZ-beschikking staat. Let op. Is het aanslagbiljet niet aan u gericht, dan is het bezwaar niet-ontvankelijk. De gemeente zal het bezwaarschrift dan niet inhoudelijk beoordelen. Medebelanghebbende. Er is echter een uitzondering. Het bezwaar wordt wel behandeld als u aan kunt tonen dat u een belang heeft bij het aanpassen van de WOZ-waarde. Dit kan een fiscaal belang zijn.

Recht op ongehinderde lichtinval?

Een erfdienstbaarheid van licht geeft recht op lichtinval. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? De Hoge Raad liet zich hier onlangs over uit. Wat speelde er? Erfdienstbaarheid van licht. Bij een erfdienstbaarheid van licht moet de eigenaar van het dienende erf licht toelaten tot het heersende erf. Maar betekent dit nu voor de eigenaar van het dienende erf dat hij geen bouwwerkzaamheden mag uitvoeren die de lichtinval (in bepaalde mate) belemmeren? Omschrijving in vestigingsakte. Op grond van de huidige wet (a)wordt de inhoud van een erfdienstbaarheid bepaald door de tekst in de vestigingsakte. De (nadere) voorwaarden van de erfdienstbaarheid blijken dus uit deze akte. Als de eigenaar van het

Wanneer bent u definitief eigenaar van een huis?

Niet op het moment dat u denkt!! Het lijkt nogal vanzelfsprekend dat het huis dat u gekocht heeft ook uw eigendom wordt. Dat is het echter niet. Het kan best zijn dat de verkoper niet bevoegd was om zijn of haar huis te verkopen. Dat zal zo’n vaart niet lopen? Toch wel. Daarom wordt er een heel nauwkeurige procedure gevolgd tussen koopovereenkomst en eigendomsoverdracht in de notariële akte. Haken en ogen. Om u ervan te verzekeren dat u ook daadwerkelijk eigenaar bent, heeft de notaris een wettelijke plicht om gedegen onderzoek te doen naar alle juridische aspecten van het door u gekochte huis, de grond waar het huis op staat en de bevoegdheid van de verkopende partij. Daarnaast heeft de not

Asbest in huis.

Het is bekend dat asbest in een woning ernstige inbreuk kan maken op een normaal gebruik van de woning. Maar geldt dat ook als de koper wel wist van de asbest, maar de kosten van verwijdering hoger zijn dan hij dacht? Aanwezigheid asbest. In oudere woningen zijn vaak asbesthoudende materialen gebruikt. Hoe gevaarlijk dit in een concreet geval is, hangt af van de gebruikte (asbesthoudende) materialen en de manier waarop deze materialen verwerkt zijn. In het bijzonder niet hecht-gebonden asbest (asbest waarvan de vezels gemakkelijk kunnen loslaten) kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Schade. Bij het horen van het woord ‘asbest’ gaan bij veel mensen meteen alle alarmbellen rinkelen. Een ko

Luidruchtige buren | Non-comformiteit

De buren zijn wel heel luidruchtig Voor de rechter speelde onlangs een zaak over de vraag of de kopers van een woning achteraf bij de verkopers kunnen klagen over hinderlijke buren. Non-conformiteit. Er wordt tussen kopers en verkopers van een woning regelmatig geprocedeerd over de vraag of er sprake is van non-conformiteit. De hoofdregel is dat de verkoper een woning verkoopt in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken van dien. Alleen als de gebreken dusdanig ernstig zijn dat niet gezegd kan worden dat het verkochte de eigenschappen heeft die nodig zijn voor het gebruik als woning (non-conformiteit), kan

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2017 copyright Quaden Makelaars by Leon

046 - 30 200 30  |  info@quadenmakelaars.nl

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Basic Black

De BestSeller Methode | Meer geld, Hetzelfde huis